tetonas
xxxsex
freeones

Hệ thống phân đai và cấp bậc Karatedo

1.187

Trong hệ thống karate phân đai và cấp bậc rõ ràng, tuy nhiên dẫn đến nhiều người thường hiểu nhầm về hệ thống phân đai và khó nhận biết đai nào mạnh nhất, đai nào yếu nhất.

Bài viết dưới đây sẽ thiết lập thứ tự các đai giúp bạn phân biệt và dễ dàng ghi nhớ.

Thứ hạng và cấp bậc đai của karate

hệ thống cấp bậc và đai được phân thành 10 cấp bậc từ cấp 1 đến cấp 9 như sau:

Hệ thống cấp bậc trong karate
Hệ thống cấp bậc trong karate

Mọi người lưu ý nhé: Hệ thống phân cấp karatedo được phân theo Kyuu (cấp bậc theo tiếng nhật)

Cấp 9: Đai trắng (cấp thấp nhất)

Nghi thức

–         Chào (rei): chào đứng (musubi), chào quỳ gối (seiza)

–         Chào quốc kỳ, chào tổ sư, chào ban tổ chức : Somen ni

–         Chào thầy : sensei ni

Lý thuyết

–         Nguyên tắc nhập môn

–         Võ đường và hệ phái

Kata

Taikyoku Shodan – Nidan

Đối luyện

–         Gohon kumite 1 – 2

Kỹ thuật

–         Tấn pháp (Dachi waza): Musubi, Heisoku, Hachiji, Kiba, Zenkutsu

–         Đấm (Zuki waza): Jun zuki, Oi zuki, Gyaku zuki

–         Đỡ ( Uke waza): Gedan barai, Age, Soto, Uchi uke

–         Đá (Geri waza): Mae geri

Chương trình thi lên đai:

Kata

Taikyoku Shodan

Đối luyện

–         Gohon kumite 1 – 2

Kỹ thuật

–         Zenkutsu dachi – chudan oi zuki (tiến, lùi 3 bước)

–         Zenkutsu dachi – mae geri (tiến, xoay sau 3 bước)

–         Zenkutsu dachi – Soto uke – gyaku zuki (tiến, lùi 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 15 lần, nữ 10 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 20 lần, nữ 15 lần( tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Đai trắng thường dược sử dụng
Đai trắng thường dược sử dụng

Cấp 8: Đai vàng

Kata

Taikyoku Sandan, Heian Shodan  Màu vàng

Lý thuyết

–         Các hệ phái chính trong karate, phân biệt một số hệ phái trên góc độ ký thuật chiến đấu

–         Karate Việt Nam và hệ phái cổ truyền Việt Nam

Đối luyện

–         Sanbon kumite 1 – 2 -3

Kỹ thuật

–         Tấn pháp (Dachi waza): Uchihachiji, Shiko, Kokutsu

–         Đấm (Zuki waza): Kizami zuki

–         Đánh (Uchi waza): Tate tettsui, Mae shuto

–         Đỡ ( Uke waza): Naname shuto, Suiku, Morote

–         Đá (Geri waza): Yoko, Mawashi

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 20 lần, nữ 15 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 25 lần, nữ 20 lần( tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Chương trình thi lên đai

Đối luyện

–         Sabon kumite 1 – 2 -3

Kỹ thuật

–         Zenkutsu dachi – chudan gyaku zuki (tiến, lùi 3 bước)

–         Kiba dachi – yoko geri (tiến, xoay sau 3 bước)

–         Zenkutsu dachi – uchi uke – gyaku zuki (tiến, lùi 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 20 lần, nữ 15 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 25 lần, nữ 20 lần

–         ( tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Cấp 7: Đai cam

Kata

Heian Nidan  

Lý thuyết

–         Nguyên lý của một đòn đánh

–         Nguyên tắc khi dùng đòn đánh hay phản công

Đối luyện

–         Kihon jodan 1-2, chudan 1-2, mae geri 1-2

Kỹ thuật

–         Tấn pháp (Dachi waza): Neikoashi, Heiko, Tsuruashi

–         Đấm (Zuki waza): Ura zuki

–         Đánh (Uchi waza): Yoko empi (hiji ate), Yohon tate nukite, Gamen shuto uchi, Yoko tettsui uchi, Yoko uraken

–         Đỡ ( Uke waza): Naiwan, Osae

–         Đá (Geri waza): Kizami mae geri, Kin geri

Chương trình thi lên đai

Kata

Heian Nidan

Đối luyện

–         Kihon jodan 1-2, chudan 1-2, mae geri 1-2

Kỹ thuật

–         Kokutsu dachi – naname shuto uke (tiến, lùi 3 bước)

–         Zenkutsu dachi – mawashi geri (tiến, xoay sau 3 bước)

–         Kiba dachi – soto uke –> Zenkutsu dachi – gyaku zuki  (tiến, lùi 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 25 lần, nữ 20 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Kiba dachi – chudan zuki : nam 30 lần, nữ 20 lần(Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Cấp 6: Đai xanh lá

Kata

Heian Sandan  

Đối luyện

–         Kihon jodan 3-4, chudan 3-4, mae geri 3-4

Kỹ thuật

–         Tấn pháp (Dachi waza): Fudo, Sochin, Renoji

–         Đấm (Zuki waza): Ushiro zuki, Jun zuki hikite

–         Đánh (Uchi waza): Hasami, Mawashi empi, Ushiro empi, Tate tettsui uchi

–         Đỡ ( Uke waza): Juji, Tsukami, Empi uke, Tate shuto uke

–         Đá (Geri waza): Mikazuki, Yoko fumikomi

Thi đấu

–         Kỹ thuật cơ bản thi đấu

Chương trình thi lên đai

Kata

Heian Sandan

Đối luyện

–         Kihon jodan 3-4, chudan 3-4, mae geri 3-4

Kỹ thuật

–         Kokutsu dachi – naname shuto uke -> Zenkutsu dachi – gyaku zuki (tiến, lùi 3 bước)

–         Kiba dachi dachi – mikazuki geri (tiến, xoay sau 3 bước)

–         Zenkutsu dachi – mae geri – gedan barai – gyaku zuki 

–         (tiến, xoay sau 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 30 lần, nữ 20 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Kiba dachi – chudan zuki : nam 40 lần, nữ 30 lần(Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Thi đấu

–         Khuyến khích thi đấu 1 trận từ 1 – 2 phút (Phần không bắt buộc)

Cấp 5: Đai xanh dương

Kata

Heian Yondan  

Đối luyện

–         Kihon jodan 5, chudan 5, mae geri 5, mawashi 1, yoko 1

Kỹ thuật

–         Tấn pháp (Dachi waza): Kake, Sanchin

–         Đấm (Zuki waza): Kizami zuki hikite

–         Đánh (Uchi waza): Mae teisho, Ushiro mawashi empi, Age empi.

–         Đỡ ( Uke waza): Kaki wake, Haisu uke, Haiwan

–         Đá (Geri waza): Hiza geri

Thi đấu

–         Kỹ thuật cơ bản thi đấu

Chương trình thi lên đai

Kata

Heian Yondan

Đối luyện

–         Kihon jodan 5, chudan 5, mae geri 5, mawashi 1, yoko 1

Kỹ thuật

–         Kokutsu dachi – naname shuto uke -> Zenkutsu dachi – yohon tate nukite (tiến, lùi 3 bước)

–         Kiba dachi dachi – yoko geri – mae shuto uchi (tiến, quay sau 3 bước)

–         Zenkutsu dachi – mae geri – uchi uke – gyaku zuki  (tiến, xoay sau 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 30 lần, nữ 20 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Kiba dachi – chudan zuki : nam 50 lần, nữ 40 lần (Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Thi đấu

–         Khuyến khích thi đấu 1 trận từ 1 – 2 phút (Phần không bắt buộc)

Cấp 4: Đai đỏ

Kata

Heian Godan  

Đối luyện

–         Kihon mawashi 2-3, yoko 2-3

Kỹ thuật

–         Thân pháp (Sabaki waza): Tai sabaki

–         Đấm (Zuki waza): Kagi zuki

–         Đánh (Uchi waza): Gedan Yohon nukite,  Moro shuto uke, Haito uchi

–         Đỡ ( Uke waza): Manji uke, nagashi, ushiro gedan barai

–         Đá (Geri waza): Gyaku mikazuki geri, De ashi barai

Thi đấu

–         Kỹ thuật cơ bản thi đấu

–         Tập thi đấu qui ước

Chương trình thi lên đai

Kata

Heian Gondan

Đối luyện

–         Kihon mawashi 2-3, yoko 2-3

Kỹ thuật

–         Kokutsu dachi – maji uke -> Zenkutsu dachi – yohon tate nukite (tiến, lùi 3 bước)

–         Kiba dachi dachi – yoko geri – yoko empi uchi (tiến, xoay sau 3 bước)

–         3. Zenkutsu dachi – mawashi geri – gyaku zuki  (tiến, xoay sau 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 30 lần, nữ 20 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Zenkutsu dachi, chuyển đổi chân + chudan zuki :

–         Nam 30 lần, nữ 20 lần

–         (Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Thi đấu

–         Khuyến khích thi đấu 1 trận từ 1 – 2 phút ( Phần không bắt buộc)

Lý thuyết

–         Karatedo và những thuật ngữ căn bản

–         01 bài viết về ý nghĩa môn võ (viết trên giấy).

Cấp 3: Đai tím

Kata

Tekki Shodan  

Đối luyện

–         21 đòn đối luyện kihon

Kỹ thuật

–         Đấm (Zuki waza): Moro yoko zuki

–         Đánh (Uchi waza): Hiraken,  Otoshi empi

–         Đỡ ( Uke waza): Tsukami

–         Đá (Geri waza): Mae geri tobi, Mawashi geri tobi

Thi đấu

–         Kỹ thuật cơ bản liên hoàn

–         Tập thi đấu qui ước

Chương trình thi lên đai

Kata

Heian Gondan – Tekki Shodan

Đối luyện

–         Thực hiện 5 đòn đối luyện theo yêu cầu giám khảo

Kỹ thuật

–         Kokutsu dachi – naname shuto uke – kizami mae gerri-> Zenkutsu dachi – gyaku zuki (tiến, lùi 3 bước)

–         Kiba dachi dachi – yoko fumikomi geri – chudan yoko geri (tiến, xoay sau 3 bước)

–         3. Zenkutsu dachi – gedan barai + age uke – gyaku zuki  (tiến, lùi 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 35 lần, nữ 25 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Zenkutsu dachi, chuyển đổi chân + chudan zuki :

–         Nam 35 lần, nữ 25 lần(Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Thi đấu

–         Khuyến khích thi đấu 1 trận từ 1 – 2 phút (Phần không bắt buộc)

Công phá

–         Từ 16 tuổi trở lên: chặt 1 viên gạch thẻ (Phần không bắt buộc)

Lý thuyết

–         Những thuật ngữ chuyên môn

–         01 bài viết về võ đường và quá trình phát triển bản thân

Cấp 2: Đai nâu

Kata

Bassai Dai  

Đối luyện

–         Jiyu Ippon Kumite: Jodan 1-2, Chudan 1-2, Mae geri 1-2

Kỹ thuật

–         Đấm (Zuki waza): Moro yoko zuki

–         Đánh (Uchi waza): Hasami uchi, Seiryuto

–         Đỡ (Uke waza): Soei barai uke

–         Quăng quật (Nage waza): Ko uchi gari, O soto gari

–         Đá (Geri waza): Yoko geri tobi, Gyaku mawashi geri

Thi đấu

–         Kỹ thuật cơ bản liên hoàn

–         Tập thi đấu theo luật

Chương trình thi lên đai

Kata

Bassai Dai

Đối luyện

–         Jiyu Ippon Kumite: Jodan 1-2, Chudan 1-2, Mae geri 1-2

Kỹ thuật

–         Kokutsu dachi – naname shuto uke – kizami mae gerri–> Zenkutsu dachi – Osae uke – yohon tate nukite (tiến, xoay sau 3 bước)

–         Kiba dachi dachi – yoko geri – soto uke -> Zenkutsu dachi – gyaku zuki (tiến, xoay sau 3 bước)

–         Kamae: Mae geri tobi (tiến, quay sau 3 bước)

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 35 lần, nữ 25 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Zenkutsu dachi, chuyển đổi chân + chudan zuki :

–         Nam 35 lần, nữ 25 lần(Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Thi đấu

–         Khuyến khích thi đấu 1 trận từ 2 – 3 phút( Phần không bắt buộc)

Công phá

–         Từ 16 tuổi trở lên: chặt 1 viên gạch thẻ(Phần không bắt buộc)

Lý thuyết

–         Phân biệt sự khác nhau của một số

–         Karatedo và thực tiễn cuộc sống, vận dụng từ bản thân.

Cấp 1: Đai đen (Mạnh nhất)

Kata

Kanku Dai  

Đối luyện

–         Jiyu Ippon: Jodan 3-4-5, Chudan 3-4-5, Mae geri 3-4-5

Kỹ thuật

–         Đấm (Zuki waza): Mawashi zuki

–         Đánh (Uchi waza): Toho uchi

–         Đỡ (Uke waza): Ashi uke, Zuki uke, Geri uke

–         Quăng quật (Nage waza): O uchi gari, Harai goshi

–         Đá (Geri waza): Ushiro geri tobi, Otoshi geri, Ushiro mawashi geri

Thi đấu

–         Kỹ thuật cơ bản liên hoàn

–         Tập thi đấu theo luật

Chương trình thi lên đai:

Kata

Kanku Dai

Đối luyện

–         Jiyu Ippon: Jodan 4-5, Chudan 3-4, Mae geri 3-5

Kỹ thuật

–         Đấm (Zuki waza): Mawashi zuki

–         Đánh (Uchi waza): Toho uchi

–         Đỡ (Uke waza): Ashi uke, Zuki uke, Geri uke

–         Quăng quật (Nage waza): O uchi gari, Harai goshi

–         Đá (Geri waza): Ushiro geri tobi, Otoshi geri, Ushiro mawashi geri

Thể lực

–         Nằm sấp chống đẩy: nam 35 lần, nữ 25 lần

–         Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần

–         Zenkutsu dachi, chuyển đổi chân + chudan zuki :

–         Nam 35 lần, nữ 25 lần (Tuỳ theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Thi đấu

–         Thi đấu 1 trận từ 2 – 3 phút (Phần bắt buộc)

Công phá

–         Từ 16 tuổi trở lên: chặt 1 viên gạch thẻ (Phần không bắt buộc)

–     Lý thuyết: Viết 01 bài tham luận về quá trình luyện tập của bản thân.

Hệ thống đẳng

Riêng cấp 1 (tức đai đen) lại được phân thành 10 đẳng riêng biệt, mỗi một đẳng lại cần có sự khổ luyện.

Cao nhất là 10 Đẳng (thập đẳng) và thấp nhất là 1 Đẳng (Shodan). Và tất nhiên bạn phải nỗ lực tập luyện để có thể được thăng Đẳng.

Nếu ai đó hỏi bạn đai đen là cấp mấy?

Thì câu trả lời chắc chắn đai đen là cấp 1 rồi, tuy nhiên trong cấp 1 lại phân ra làm 10 bậc thang riêng biệt.

  • Đai Đen nhất Đẳng
  • Đai Đen Nhị Đẳng
  • Đai Đen Tam Đẳng
  • Đai Đen Tứ Đẳng
  • Đai Đen Ngũ Đẳng
  • Đai Đen Lục Đẳng
  • Đai Đen Thất Đẳng
  • Đai Đen Bát Đẳng
  • Đai Đen Cửu Đẳng
  • Đai Đen Thập Đẳng

Người Việt mang đai karate cao nhất là bao nhiêu?

Hiện tại Việt Nam có 1 võ sư mang đai cao nhất là cửu đẳng (tức đai đen – 9 đẳng). Ông chính là chưởng môn 4 nhiệm kỳ Trưởng tràng Hệ phái Suzucho Karatedo.

Võ sư Lê Văn Thạnh hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong việc phát triển môn võ karate tại Hà Nội.

Đánh giá
Close [X]